Dziś jest 25.05.2016 11:00:08
StartKontakt
Projekty Unijne -> Działanie 6.3 POKL -> Porażeni prądem

PROJEKT
"Porażeni prądem"


CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 

 

Nr umowy:
UDA-POKL.06.03.00-04-309/11-00 z dnia 05.03.2012r.

Główny cel projektu:
Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia poprzez wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu elektryka u 10 mężczyzn zarejestrowanych w PUP w Żninie z terenu Powiatu Żnińskiego w okresie od V do VII 2012r.

Cele szczegółowe:
1) Zdobycie umiejętności interpersonalnych i wiedzy niezbędnej do poruszania się po lokalnym rynku pracy przez 10 bezrobotnych mężczyzn z terenu Powiatu Żnińskiego do VII 2012r.

2) Zaktualizowanie uprawnień SEP przez 10 bezrobotnych mężczyzn z terenu Powiatu Żnińskiego do VII 2012r.

 

Do kogo projekt jest adresowany?
Adresatami programu są mężczyźni, którzy posiadają nieaktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych (uprawnienia SEP), zamieszkałych na terenie Powiatu Żnińskiego i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie jako osoby bezrobotne w szczególności:

- długotrwale bezrobotne,
- w wieku 21-64
- zamieszkujące tereny wiejskie.


Przebieg projektu
I Etap wstępny
1. Wyłonienie grupy i dobór uczestników.

II Poradnictwo Psychologiczno-Doradcze
1.    Poradnictwo zawodowe indywidualne (2 godz./osoba)
2.    Zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy (4 dni po 3 godz.)
3.    Pośrednictwo pracy ( 1 godz./osoba)

III Etap szkoleniowy
1. Szkolenie zawodowe pn. „Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych do 1 kV oraz pomiary elektryczne”. Celem szkolenia jest wyposażenie grupy 10mężczyzn w kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu elektryk i pokrewnych.

Koszt realizacji: 23 605,00 PLNUczestnicy projektu w trakcie zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy.
W dniu 31.05.2012r.zakończyły się czterodniowe zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy pt. „Rynek pracy w pigułce”,w których uczestnicy projektu aktywnie brali udział. W trakcie tych spotkań panowie zdobywali wiedzę na temat m.in. komunikacji interpersonalnej, barier na drodze zatrudnienia, metod aktywnego poszukiwania pracy czy zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

 

Uczestnicy projektu w trakcie szkolenia pn. „Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych do 1 kV oraz pomiary elektryczne”.
W dniu 22.06.2012 r. zakończyło się szkolenie „Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych do 1 kV oraz pomiary elektryczne” w ramach projektu "Porażeni prądem". Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. następujących zagadnień: przepisy ochrony przeciwpożarowej, przepisy budowy urządzeń elektrycznych, gospodarka elektroenergetyczna, pierwsza pomoc, pomiary elektryczne. Szkolenie trwało 10 dni(w tym 25 godzin teorii oraz 25 godzinpraktyki).

 TOP