Dziś jest 24.05.2015 11:01:19
StartKontakt
Informacja

PUP w Żninie informuje, że pozyskał dodatkowe środki na realizację programów finansowanych z rezerwy ministra na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Pierwszy z programów skierowany jest do osób bezrobotnych, będących  w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniających co najmniej jedno z kryteriów określonych w art. 49  Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (Dz.U. 2015, poz, 149), będących jednocześnie w II profilu pomocy. Pozyskane środki  w wysokości 213.500 zł pozwolą na zorganizowanie robót publicznych dla 10 osób bezrobotnych oraz staży dla 15 osób bezrobotnych.

Drugi z programów skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat,  będących w II profilu pomocy. W ramach przyznanych środków w wysokości 122.000 zł  planujemy zaktywizować 13 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Preferowani będą Organizatorzy, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu programu na min. okres 3 miesięcy.

Termin składania wniosków: 25.05.2015r.- 29.05.2015r.

Wnioski na organizację robót publicznych mogą składać wszyscy uprawnieni Organizatorzy robót publicznych, określeni w art. 2 pkt 32 ww. Ustawy, tj.:

  • powiat,
  • gminy,
  • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz opieki społecznej,
  • spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Wnioski złożone po terminie, niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone na niewłaściwym druku nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu lub pod numerem telefonu:

52/ 303-10-64 :

  • staż: wew. 73 (Katarzyna Słupecka, Jarosław Gwit)
  • roboty publiczne: wew.56 (Magdalena Ogińska)

Druki do pobrania:

Wniosek staż,
Wniosek roboty publiczne.

Data dodania: 22 maj 2015
Drukuj
Grant na telepracę

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje osoby bezrobotne o możliwości ubiegania się o przyznanie grantu na telepracę. Wnioski o przyznanie o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy przyjmowane są w terminie od 21.05.2015r. do 03.06.2015r. kwota grantu – max. 10 500,00 zł.

Druki wniosków są dostępne w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy. Bliższych informacji na temat przepisów dotyczących przyznawania grantu oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udzielają pracownicy tutejszego Urzędu (pokój nr 11, tel. 3031064 wew. 58).

Data dodania: 21 maj 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgDoradcy zawodowi z PUP w Żninie zapraszają do zapoznania się z Harmonogramem porad grupowych oraz Harmonogramem informacji grupowych zaplanowanych do realizacji w III kwartale 2015r. - zobacz.

Data dodania: 18 maj 2015
Drukuj
Informacje

Obrazy: informacja.jpgZapraszamy do udziału w projekcie, który zakłada wsparcie między innymi dla osób bezrobotnych. chcących rozpocząć własną działalność i otrzymać do 40.000,00 zł dotacji. Wnioski o dotacje mogą składać wszystkie osoby bezrobotne, które nie prowadziły dotacji w ciągu ostatnich trzech latach i nie będą korzystały z takich samych form wsparcia w innych projektach. Dodatkowe punkty dostaną osoby z wykształceniem wyższym i z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, zajęć lekcyjnych, kursów lub osoby zwolnione lub zagrożone zwolnieniem z Instytucji Sektora Oświata. Zamknięcie całej procedury naboru, przyjęcia biznes planów oraz sporządzenialisty rankingowej i wypłaty środków planowana jest do 30.06.2015r. Zobacz szczegóły. Pobierz formularz rekrytacyjny

Biuro Projektu:
KAI "INFO" ul. Szeroka 22/23; (wejście od ul. Podmurna 59/23); 87-100 Toruń

Data dodania: 11 maj 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgWojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaprasza zainteresowane osoby chcące podjąć pracę w Niemczech na spotkanie informacyjne z przedstawicielem niemieckiej agencji zatrudnienia FAIR Personal + Qualifizierung GmbH & Co. KG spółka komandytowa Oddział w Polsce. Na spotkaniu przedstawione zostaną kwestie dot. warunków pracy w Niemczech na oferowanych stanowiskach. Oferty przeznaczone będą zarówno dla osób znających język niemiecki jak i bez znajomości. Oferowane stanowiska to m.in.: Pracownik parkowania samochodów i Kierowca śmieciarki (ze znajomością języka niemieckiego) oraz na pozostałych stanowiskach bez znajomości języka niemieckiego takich jak: Pomocnik lakiernika przemysłowego, Ogrodnik, Mechatronik, Ślusarz, Lakiernik.

Spotkanie odbędzie się 21 i 22 maja 2015 r. w siedzibie tut. Urzędu. Zapisy pod numerem telefonu 56-669-39-08, 54 411-21-40 lub 52-339-95-24.

Szczegóły ofert znajdziesz tutaj.

Data dodania: 08 maj 2015
Drukuj
Lista rankingowa

Obrazy: logotyp-przedsiebiorczosc.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie publikuje listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Pzedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego".

Pobierz listę rankingową.

Data dodania: 07 maj 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania z porady grupowej, która realizowana będzie w tut. Urzędzie i prowadzona przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.

 Porada grupowa

Temat: Mój debiut na rynku pracy. ADAPTACJA W MIEJSCU PRACY.

Cel: Nabycie umiejętności ułatwiających wejście w nowe środowisko zawodowe, przyspieszających proces adaptacji w nowym miejscu pracy poprzez:
• poznanie oczekiwań pracodawców, cenionych przez nich kompetencji pozazawodowych;
• zrozumienie różnic pokoleniowych - umiejętność efektywnej współpracy z dotychczasowymi pracownikami firmy, reprezentantami różnych generacji;
• umiejętność zachowania się w pracy zgodnie z regułami savoir vivre’u;
• poznanie zasad netykiety w sytuacjach zawodowych (co wypada, a czego unikać korzystając z sieci w kontaktach zawodowych);
• umiejętność współpracy grupowej – poznanie cech i czynników  zwiększających sprawne funkcjonowanie w zespole;
• wzrost otwartości wobec odmienności kulturowych w kontaktach zawodowych z przedstawicielami innych kultur;
• zdobycie wiedzy o rodzajach informacji, których pozyskanie w pierwszych dniach pracy jest niezbędne do szybkiego wdrożenia się w rolę pracownika

Termin: 24.06.2015r.  godz. 9:00-12:00

Miejsce: PUP w Żninie

Zapisy: osobiście u doradców klienta w PUP w Żninie

Liczba miejsc ograniczona. ZAPRASZAMY!

Więcej informacji PUP w Żninie – doradcy klienta lub telefonicznie pod numerem 52 303 10 64 wew. 75

Data dodania: 07 maj 2015
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej  z zakresu: „Spawanie TIG i MAG”.  Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż 20.05.2015r.

Zobacz:
 - Zaproszenie do złozenia oferty szkoleniowej,
 - Oferta szkoleniowa,
 - Załącznik nr 2: Program szkolenia,
 - Załącznik nr 3: Harmonogram wstępny.

Data dodania: 07 maj 2015
Drukuj
Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina o możliwości składania przez Pracodawców wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

1. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków. 

2. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, w tym m.in:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowejpo ukończonym kształceniu;
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

3. Wysokość dofinansowania:
- 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika;
- 100% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

4. Wymagane dokumenty:
- „Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy” wraz z załącznikami, który powinien być złożony nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem wskazanej we wniosku formy kształcenia. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w zakładce Druki do pobrania lub w siedzibie Urzędu.

5. Kryteria oceny wniosków:
- prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami;
- celowość wnioskowanego kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy;
- wcześniejsze wywiązywanie się wnioskodawcy  z warunków umów zawartych z tutejszym urzędem.


Szczegółowe informacje: Aneta Witucka, tel. 52 303 10 64 wew.77.  Zapraszamy do współpracy.

Data dodania: 05 maj 2015
Drukuj
Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”. 

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będa wręczane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

 – Sytacja na rynku pracy jest coraz lepsza. Pracuje już 16 mln Polaków. To najlepszy wynik od 1989 roku. Sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. W konkursie wyróżniamy zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. 

Jakie są kryteria oceny? Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

 – Doceniamy liczbę miejsc pracy, ale też ich jakość. W konkursie liczy się udział pracowników w szkoleniach czy dodatkowy system wynagradzania – dodał minister Kosiniak-Kamysz.

Jak zgłosić się do konkursu? Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mpips.gov.pl/konkursi przesłać go na adres konkurs@mpips.gov.pl, wysłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR). Udział w konkursie jest bezpłatny.  

– Konkurs to okazja do pokazania dobrych praktyk w relacjach pracowniczych, budowaniu kultury organizacyjnej firmy oraz systemu wartości, którymi się kierujemy. Udział w nim to cenne doświadczenie dla przedsiębiorstwa i dowód troski o aspekty pozabiznesowe i społecznie odpowiedzialne – powiedział Zbigniew Stopa, prezes zarządu firmy Lubelski Węgiel „Bogdanka“. Firma zwyciężyła w ubiegłorocznej edycji konkursu w kategorii duże przedsiębiorstwa przemysłowo-produkcyjne. 

– To bardzo cenne wyróżnienie, tym bardziej, że przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ta prestiżowa nagroda motywuje do dalszych działań. Nie pracujemy dla nagród i laurów, ale każde wyróżnienie sprawia, że każdego kolejnego dnia chcemy być lepsi – powiedział Paweł Lachowicz, prezes zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo. Firma zdobyła nagrodę Kreator miejsc pracy w 2014 roku w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa.

 Nagrody pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają przez rok prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu. 

W skład Kapituły konkursowej weszli przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Patronami medialnymi konkursu są: Gazetapraca.pl, Pracuj.pl, TVP INFO, Dziennik Gazeta Prawna, Radio TOK FM, BRIEF, Markapracodawcy.pl, Infor.pl, Personel i Zarządzanie, hrpolska.pl oraz strategieibiznes.pl

W razie pytań prosimy o kontakt: Magdalena Górska (22) 661 11 17 magdalena.gorska@mpips.gov.pl

Data dodania: 30 kwiecień 2015
Drukuj
Sprawozdanie z Powiatowych Targów Pracy

Obrazy: logotyp-starostwo.jpg

23.04.2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej odbyły się II Powiatowe Targi Pracy w Żninie, które zorganizowali Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy Żninie przy współpracy ZSP w Żninie. Patronat medialny nad imprezą objęli Radio Żnin FM i Radio Nakło FM. W targach uczestniczyło 39 wystawców wśród których byli zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje wspierające rynek pracy, służby mundurowe (Komenda Powiatowej Policji w Żninie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu) oraz eksperci z UrzęduSkarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy chętnie udzielali zainteresowanym porad i informacji.

Przedsiębiorcy dysponowali ponad 163 ofertami pracy i 60 przygotowania zawodowego w branżach takich jak np. gastronomiczna, motoryzacyjna, mechaniczna, transportowa, poligraficzna. Katalog ofert pracy zarówno w kraju, jak i zagranicą w znacznym stopniu poszerzyły agencje pracy tymczasowej - 95 ofert oraz pośrednictwo pracy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu- ok. 220 ofert w zawodach takich jak stolarz, programista CNC, pracownik budowlany, tynkarz, spawacz, ślusarz, pracownik produkcji. Zainteresowani mogli uzyskać też informacje nt. programów aktywizacji zawodowej, refundacji za młodocianych pracowników i skorzystać z porad doradców zawodowych, pośredników pracy z PUP w Żninie, Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Żninie i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy. Poza tym odwiedzający Targi mogli wziąć udział w warsztatach dot. radzenia sobie ze stresem oraz kreowania wizerunku w poszukiwaniu zatrudnienia. Warsztaty prowadzili: doradca zawodowy i psycholog z PUP w Żninie, Pani Halina Tamul (właścicielka Gabinetu Fizjoterapii z Janowca Wlkp.) i Pani Joanna Koziełek (właścicielka „Salonu Urody Joanna Koziełek” w Żninie). Podczas Targów strażacy z KPPSP w Żninie pod okiem Zastępcy Komendanta Pana Jarosława Umińskiego zaprezentowali zebranym zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację II Powiatowych Targów Pracy. Wystawcom, mediom i osobom odwiedzającym Targi Pracy za ich aktywny udział w tym przedsięwzięciu.

Szczególne podziękowania dla:
- Dyrekcji i Pracowników ZSP w Żninie,
- Pani Haliny Tamul „Gabinet Fizjoterapii” w Janowcu Wlkp.
- Pani Joanna Koziełek „Salon Urody Joanna Koziełek” w Żninie
- Pana Grzegorza Gnata  PPUH ROGALIK w Żninie
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie
- Pana Radosława Swigon  ENSET WYDAWNICTWO w Żninie

NAJLEPSZE STOISKO WYSTAWIENNICZE:
1. MIEJSCE:
FORM-PLAST S.A. z Bydgoszczy

WYRÓZNIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „KAPRAL- CAR”
Mechanika Pojazdowa Przemysław Jagodziński z Gąsawy

Film z Powiatowych Targów Pracy w Żninie
http://www.youtube.com/watch?v=13e0rqKj790

Data dodania: 28 kwiecień 2015
Drukuj


TOP