Dziś jest 11.02.2016 13:51:34
StartKontakt


INFORMACJA

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego będą przyjmowane w terminie od 15.02.2016r. do 26.02.2016r. Maksymalna kwota, o którą będzie mógł ubiegać się Wnioskodawca to 23.000 zł. Z przedmiotowej refundacji mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producenci rolni oraz niepubliczne szkoły i przedszkola. Forma ta zakłada możliwość zwrotu poniesionych kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, któremu ustalono II profil pomocy. Preferowane będą wnioski, w których pracodawca zadeklaruje utrzymanie stanowiska pracy przez okres co najmniej 25 miesięcy.

Zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej PUP ( www.pup.znin.pl) w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie tut. Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy w 2016r. zamieszczonymi na naszej stronie internetowej. Bliższych informacji na temat refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udzielają doradcy klienta tut. Urzędu tel. (52) 3031064 wew.: 77, 65, 57, 75, 68, 67, 63

Data dodania: 11 luty 2016
Drukuj
Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że wnioski na poniższe formy aktywizacji zawodowej są do pobrania w zakładce Druki do pobrania

- roboty publiczne,
- prace interwencyjne,
- staże,
- szkolenia,
- refundacja kosztów egzaminu, uzyskania licencji,
- prace społecznie użyteczne,
- bony na zasiedlenie,
- bony zatrudnieniowe,
- bony szkoleniowe,
- bony stażowe,
- grant na telepracę,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
- refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych na zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia

 

Harmonogram składania wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

Forma wsparcia 

Terminy składania wniosków
w 2016r.

Staż zawodowy 

w trybie cyklicznym

Prace interwencyjne 

w trybie ciągłym

Roboty publiczne

w trybie ciągłym

Szkolenia indywidualne

w trybie ciągłym

Prace społecznie użyteczne

w trybie cyklicznym

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

w trybie cyklicznym

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

w trybie cyklicznym 

Program Aktywizacja i Integracja

w trybie cyklicznym

Bony

w trybie ciągłym

Grant na telepracę

w trybie cyklicznym

Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych na zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia.

w trybie ciągłym

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

w trybie ciągłym

*Wnioski na ww. formy wsparcia przyjmowane będą do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w 2016r. na ich realizację.

Data dodania: 10 luty 2016
Drukuj
Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o zorganizowanie staży

 na okres do 6 miesięcy w ramach środków Funduszu Pracy.

Nabór odbywać się będzie w terminie 12.02.2016r. – 22.02.2016r.

 Planowany termin rozpoczęcia staży: marzec 2016r.

Przewidywana liczba wolnych miejsc stażu – 50.

 Na staż skierowane mogą być zarejestrowane osoby bezrobotne posiadające II profil pomocy.

Preferowani będą organizatorzy, którzy zadeklarują skierowanym osobom bezrobotnym zatrudnienie po odbyciu stażu na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia (min. minimalne wynagrodzenie za pracę)  na okres minimum 3 miesięcy.

 Druki wniosków są dostępne w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na stronie PUP Żnin.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem kontaktowym 52/ 303 10 64 wew. 73.

Data dodania: 10 luty 2016
Drukuj
Kryteria realizacji instrumentów rynku pracy w 2016 roku

Kryteria realizacji instrumentów rynku pracy w 2016 roku - pobierz

Data dodania: 09 luty 2016
Drukuj
Informacja

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej (menu tematyczne: ogłoszenia) oraz na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (www.bydgoszcz.uw.gov.pl) umieszczona została informacja nt. programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ma finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach ww. programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informacji na temat realizowanego postępowania konkursowego udziela Pani Hanna Pietruszewska tel. (52) 34 97 687, Pani Elżbieta Piasecka tel. (52) 34 97 678, Pan Piotr Zieliński tel. (52) 34 97 687 i Pan Sławomir Szuster tel. (52) 34 97 678

Data dodania: 04 luty 2016
Drukuj
Informacja - PIT 11 za 2015

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 25.01.2016r. do dnia 09.02.2016r. osoby, które  pobierały świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w 2015r. będą mogły dokonać osobistego odbioru PIT 11 w godz. 08:00 – 15.00.

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego ww. dokument wydany może być osobie upoważnionej po przedstawieniu przez nią dokumentu tożsamości oraz udzielonego ważnego pisemnego upoważnienia – wzór upoważnienia można otrzymać w siedzibie urzędu lub pobrać tutaj.

Jednocześnie informujemy, że od 10.02.2016r. informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2015r. /PIT 11/ będą wysyłane za pośrednictwem poczty.

Stypendia stażowe, szkoleniowe współfinansowane ze środków EFS wypłacane osobom bezrobotnym są zwolnione od podatku dochodowego. W związku z powyższym w/wym. osobom nie będą wydawane informacje o dochodach za 2015 rok.

Rozliczenia roczne PIT 11 dla osób z terenu Miasta i Gminy Barcin pobierających świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w 2015r. będą wydawane w Urzędzie  Miasta i Gminy w Barcinie w dniach od 04.02.2016r. do 05.02.2016r, w godzinach od 08:00 do 11:00.

Data dodania: 21 styczeń 2016
Drukuj
Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 stycznia 2016 r. właściwości organów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

Obrazy: informacja.jpgNaczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie informuje, że z dniem 01 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana przepisów w sprawie ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych (ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2015r. poz. 1649).

W związku z powyższym do określenia właściwości miejscowej w zakresie podatku od towarów i usług zastosowanie znajdzie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa i tak, w przypadku:

  •  osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, właściwość określana będzie według siedziby podatnika,
  •  osób fizycznych, według miejsca zamieszkania (bez względu na to gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza).

Wprowadzona zmiana ujednolici właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego dla jednego podatnika, bez względu na rodzaj płaconych przez niego podatków - PIT, CIT i VAT (z wyjątkiem karty podatkowej).

Podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R, gdyż zmiana właściwości organu podatkowego następuje z urzędu.

Informacja w sprawie zmiany dotyczącej możliwości sprzedaży przez rolników i członków ich rodzin produktów żywnościowych wytworzonych z własnych surowców, bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły wżycie zmiany do ustawy z dnia 20 listopada 1998r. zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Istotą wprowadzonych zmian jest to, że od dnia 1 stycznia 2016 roku rolnicy i członkowie ich rodzin mogą sprzedawać produkty żywnościowe wytworzone z własnych surowców, bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Przychody ze sprzedaży wyżej wymienionych produktów zaliczane są do przychodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawodowaca wprowadził również możliwość opodatkowania tych przychodów w formie uproszczonej, ti. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 2%.

UWAGA!

Rolnik, wyrażąjacy chęć skorzystania w 2016 roku ze zryczałtowanej formy opodatkowania tych przychodów zobowiązany jest złożyć właściwemu miejscowo Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia br.

Data dodania: 15 styczeń 2016
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgInformujemy, że w dniu 24 grudnia 2015r (Wigilia) Urząd czynny jest do godziny 13:00.

Data dodania: 22 grudzień 2015
Drukuj
Nowa forma wsparcia dla osób do 30 roku życia

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że w 2016r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia. Kwota refundacji na jednego bezrobotnego nie będzie mogła przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć ze starostą umowę, na podstawie której otrzyma refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia. Starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. Nowa refundacja będzie udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Data dodania: 17 grudzień 2015
Drukuj
Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza osoby uprawnione do szkolenia do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe. Dane pozyskane z ankiet zostaną wykorzystane w celu opracowania wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia oraz planu szkoleń grupowych dla osób uprawnionych na 2016 r.

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres e-mail: aneta.witucka@pup-znin.home.pl lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie najpóźniej do dnia 08.01.2016 r. 

Pobierz ankietę.

Data dodania: 15 grudzień 2015
Drukuj
Zaproszenie Pracodawców do wypełnienia ankiety badającej zapotrzebowanie na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zwraca się z prośbą do Pracodawców o wypełnienie ankiety badającej zapotrzebowanie na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności na lokalnym rynku pracy.

Ankieta ma charakter badawczy i posłuży w celu opracowania listy pożądanych zawodów i specjalności na lokalnym rynku pracy.

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres e-mail: aneta.witucka@pup-znin.home.pl  lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie najpóźniej  do dnia 08.01.2016 r.

Pobierz ankietę. 

Data dodania: 15 grudzień 2015
Drukuj


TOP