Dziś jest 25.11.2015 23:17:28
StartKontakt


Informacja

Obrazy: informacja.jpgDoradcy zawodowi z PUP w Żninie zapraszają do zapoznania się z Harmonogramem porad grupowych oraz Harmonogramem informacji grupowych zaplanowanych do realizacji w I kwartale 2016r. - zobacz.

Data dodania: 20 listopad 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku powyżej 45 lat został zagospodarowany i tym samym zostaje wstrzymane przyjmowanie kolejnych wniosków. 

Data dodania: 19 listopad 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że zakończyliśmy nabór wniosków o wyrażenie zgody na skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym oraz wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia z powodu zagospodarowania limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. formy  w bieżącym roku.

Data dodania: 19 listopad 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do zapoznania się z artykułem pn. Pracodawcy a osoby z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracyzobacz.

Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Żnińskiego w 2015 roku.

Data dodania: 16 listopad 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (I)” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, został zakończony w dniu 13.11.2015r.

Data dodania: 13 listopad 2015
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej z zakresu: „Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV". Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż 20.11.2015r.

Załączniki:
Zaproszenie do złozenia oferty szkoleniowej,
Oferta szkoleniowa,
Program szkolenia,
Harmonogram wstępny.

Data dodania: 06 listopad 2015
Drukuj
Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (projekt skierowany do osób bezrobotnych po 30 roku życia)

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 02.11.2015r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę aktywizacji bezrobotnych w br. Kwota dotacji wynosi 22000 zł.

W ramach projektu aktywizowane będą wyłącznie osoby bezrobotne po 30 roku życia, którym ustalono I lub II profil pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149 z późn. zm.). Ponadto osoby te muszą należeć co najmniej do jednej z niżej wymienionych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okresponad 12 miesięcy),
- osoby o niskich kwalifikacjach tj. posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,   zawodowe, średnie (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, liceum uzupełniające, technikum).

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia i niepełnosprawnych.

Uwaga! Działalność gospodarcza powinna być prowadzona przez okres co najmniej 15 miesięcy.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pup.znin.pl w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat przepisów dotyczących przyznawania dotacji oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udzielają pracownicy tutejszego Urzędu (pokój nr 10, tel. 3031064 wew. 60)

Data dodania: 30 październik 2015
Drukuj
Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (projekt skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia)

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)", Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 02.11.2015r. do wyczerpania środków finansowych na tę formę aktywizacji osób bezrobotnych w br. Kwota dotacji wynosi 22000 zł. W ramach projektu aktywizowane będą wyłącznie osoby do 30 roku życia, którym ustalono  I lub II profil pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149 z późn. zm.) oraz należą do kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą w PO WER. Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawnych. Zwracamy też Państwa uwagę na definicje, które są uwzględniane na potrzeby realizacji projektu:

Osoba z kategorii NEET: osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
-nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
-nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
-nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Osoby długotrwale bezrobotne: osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy ( dotyczy osób do 25 roku życia) i osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy ( dotyczy osób powyżej 25 roku życia).

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, liceum uzupełniające, technikum).

Uwaga! Działalność gospodarcza powinna być prowadzona przez okres co najmniej 15 miesięcy.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pup.znin.pl w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się  z kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat przepisów dotyczących przyznawania dotacji oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udzielają pracownicy tutejszego Urzędu (pokój nr 10, tel. 3031064 wew. 60).

Data dodania: 30 październik 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że z dniem 30.10.2015r. zakończony został nabór wniosków na bon na zasiedlenie  z powodu zagospodarowania limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. formę  w bieżącym roku.

Data dodania: 30 październik 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że z dniem 20.10.2015r. zakończony został nabór wniosków na prace interwencyjne oraz bony zatrudnieniowe z powodu zagospodarowania limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. formy  w bieżącym roku.

Data dodania: 20 październik 2015
Drukuj
Nabór wniosków na staże zakończony

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że nabór wniosków na realizację staży w ramach  Funduszu Pracy został zamknięty z powodu zagospodarowania limitu środków finansowych przeznaczonych na tę formę w bieżącym roku.

Data dodania: 07 październik 2015
Drukuj


TOP