Dziś jest 29.08.2014 20:19:53
StartKontakt


Informacja

Obrazy: informacja.jpg

Doradcy zawodowi z PUP w Żninie zapraszają do zapoznania się z Harmonogramem porad grupowych oraz Harmonogramem informacji grupowych zaplanowanych do realizacji w IV kwartale 2014r. zobacz.

Data dodania: 29 sierpień 2014
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2014/1. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 25 sierpień 2014
Drukuj
Nabór do projektu!

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT
"Pałucka piramida aktywizacji zawodowej!”


Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że od dnia 01.08.2014r. realizuje projekt pn. „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat ww. projektu.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2014r. – 30.06.2015r. 

Okres rekrutacji kandydatów do projektu: od 25.08.2014r. – 10.09.2014r. 

Główny cel projektu:
Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osób (20K, 20M) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie z terenu powiatu żnińskiego w okresie od 01.08.2014r. – 30.06.2015r. 

Do kogo projekt jest adresowany?
Adresatami projektu jest 40 osób bezrobotnych (20K, 20M) zarejestrowanych w PUP w Żninie, którym ustalono II profil pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym 20 osób długotrwale bezrobotnych, 20 osób zamieszkujących tereny wiejskie, 20 osób do 25 roku życia, 10 osób bez kwalifikacji zawodowych oraz 3 osoby powyżej 50 roku życia.

Co oferuje projekt?
Podejmowane działania skierowane do uczestników charakteryzują się kompleksowością i stanowią połączenie kilku odpowiednio dobranych usług i instrumentów, które mają przyczynić się do podjęcia zatrudnienia.

Przebieg projektu

I Etap wstępny
1. Wyłonienie grupy i dobór uczestników

II Etap doradczy
1. Rozmowa doradcza (po 1 godzinie na osobę na początku i na zakończenie realizacji projektu)
2. Pośrednictwo pracy (po 1 godzinie na osobę na początku i na zakończenie realizacji projektu)

III Etap szkoleniowy
1. Szkolenia zawodowe dla 32 osób

- Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – 8 osób
- Kucharz  – 8 osób
- Operator obrabiarek skrawających – 8 osób
- Spawanie metodą TIG, MIG, MAG – 8 osób

IV Etap aktywizacji
1. Staże – maksymalnie 5 miesięcy dla 40 osób (20K, 20M)

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało:
- stypendium w okresie uczestnictwa w projekcie (w czasie szkoleń oraz stażu)
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

Planowany koszt realizacji projektu: 429 413,44 PLN
- 2014r. – 193 724,16 PLN
- 2015r. – 235 689,28 PLN

Załączniki:
- KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY
PLAKAT
Regulamin

Data dodania: 14 sierpień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: logotyp.png

Kolejny nabór wniosków na staże!

PROJEKT

"Rynek pracy bez barier”

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. "Rynek pracy bez barier" realizowanego w latach 2014-2015. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 14  sierpnia  2014r. do  20 sierpnia 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: 01 września 2014r.  

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia   (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

UWAGA: W ww. terminie przyjmowane będą wyłącznie wnioski o zorganizowanie staży dla uczestników projektu .j osób w wieku do 25 r.ż i powyżej 55 r.ż, którzy ukończyli szkolenia: szkolenia pn. „Opiekun w ośrodku pomocy społecznej”  – planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r. okres do 6 miesięcy; preferowane stanowisko stażu – opiekun  w ośrodku pomocy społecznej, opiekun (…) oraz  „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego”  – planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r. na okres do 6 miesięcy; preferowane stanowisko stażu – sprzedawca, magazynier (…).

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków na staże dla uczestników szkoleń „Brukarz/konserwator zieleni” odbędzie się w terminie 25.08.2014r.—05.09.2014r. Planowany termin rozpoczęcia ww. staży: 01.10.2014r. okres do 6 miesięcy (9 mężczyzn).

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 59, 77.

Data dodania: 13 sierpień 2014
Drukuj
Informacja

 Obrazy: logotyp.png

    Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje osoby bezrobotne o możliwości ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy” z  Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioski o przyznanie dofinansowania będą przyjmowane od 01.09.2014r. do 15.09.2014r. Przewidywana liczba dotacji – ok. 45, kwota dotacji – 21000 zł.

    Priorytetowo będą traktowane wnioski bezrobotnych powyżej 50 roku życia, a także osób do 25 roku życia, należących do kategorii NEET tzn. takich, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu i zgodnie
z założeniami dotyczącymi realizacji przedmiotowego projektu otrzymają ofertę aktywizacji zawodowej w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Urzędzie Pracy.

    Prosimy osoby ubiegające się o dofinansowanie, aby przed złożeniem wniosku zgłosiły się do swojego doradcy klienta w celu ustalenia profilu pomocy. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą zostać przyznane jedynie osobom bezrobotnym, dla których ustalono profil pomocy I lub II zgodnie z art. 33, ust. 2c pkt 1 i 2 Ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn.zm.).

    Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pup.znin.pl. (zakładka Druki do pobrania) oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat przepisów dotyczących przyznawania dotacji oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udzielają pracownicy tutejszego Urzędu (pokój nr 10, tel. 3031064 wew. 60).

Data dodania: 13 sierpień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPUP w Żninie informuje, że przedłużony został termin składania wniosków na bony zatrudnieniowe oraz na bony na zasiedlenie realizowane ze środków rezerwy ministra w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Wnioski należy składać do 29.08.2014r.

Jednocześnie informujemy, że w roku bieżącym nie będą przyznawane bony szkoleniowe.

 

Szczegółowe informacje o poszczególnych formach wsparcia pod nr telefonu (052) 303 10 64 wew. 56
oraz w zakładce  Instrumenty Rynku Pracy -> Bony.

Druki do pobrania.

Data dodania: 12 sierpień 2014
Drukuj
Działalność PUP w Żninie - lipiec 2014r.

Obrazy: informacja.jpgW  końcu lipca 2014r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie pozostawało 4798 osób bezrobotnych, wśród których kobiety stanowiły 59,52%. W porównaniu do końca czerwca 2014r. liczba bezrobotnych zmalała o 144 osoby tj. o 2,9 %. W miesiącu lipcu bieżącego roku w PUP w Żninie zarejestrowało się 525 osób bezrobotnych. W związku  z powyższym  w ramach przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skali w lipcu w ramach poszczególnych usług rynku pracy podjęto następujące działania:

 

1)      pośrednictwo pracy:

  • 137 wizyty w zakładach pracy – głównie z terenu Powiatu Żnińskiego;
  • 93 wolne miejsca pracy w dyspozycji pośrednictwa pracy (najczęściej zgłaszane przez pracodawców oferty dotyczyły stanowisk: operator maszyny pakującej, szwaczka, monter - izoler, ślusarz – mechanik;
  • odnotowano łącznie 1893 wizyt osób bezrobotnych.

 

2)      poradnictwo i informacja zawodowa:

  • odnotowano 270 indywidualnych rozmów doradczych w celu pozyskania informacji o sytuacji zawodowej bezrobotnego lub poszukującego pracy i ustaleniu potrzeby udzielenia dalszej pomocy;
  • udzielono 29 indywidualnych informacji zawodowych osobom bezrobotnym  i poszukującym pracy niezbędnych w procesie realizacji planów zawodowych;
  • zorganizowano grupową poradę  zawodową pt. „KANDYDAT-PRACOWNIK - jak radzić sobie w procesie rekrutacji?”. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami rekrutacji i selekcji pracowników;
  • zorganizowano 2 grupowe informację zawodowe pt. „ABC rynku pracy” w których wzięło udział 10 osób bezrobotnych. Uczestników zajęć zapoznano z prawami obowiązkami osoby bezrobotnej oraz omówiono instrumenty i usługi rynku pracy z uwzględnieniem aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.  Dodatkowo  w trakcie spotkań poinformowano o aktualnej sytuacji na rynku pracy w oparciu o dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie.
Data dodania: 12 sierpień 2014
Drukuj
Przedłużony nabór wniosków na staże

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT
"Młodość w głowie – młodość w pracy!”


Priorytet VII
Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Przedłużamy nabór wniosków na staże!

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przedłuża nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. "Młodość w głowie – młodość w pracy!" z Poddziałania 7.2.1 PO KL realizowanego w latach 2014-2015. Wnioski przyjmowane będą  do 8 sierpnia 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: wrzesień br. Przewidywana liczba staży: 16.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

UWAGA: W ww. terminie przyjmowane będą wyłącznie wnioski o zorganizowanie stażu dla uczestników szkolenia pn. „Kelner – barman z językiem angielskim” (8 kobiet) oraz „Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)” (8 mężczyzn) – planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r. na okres do 6 miesięcy; preferowane stanowisko stażu – kelner, barman, spawacz.

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 65, 58.

Data dodania: 04 sierpień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT
"Młodość w głowie – młodość w pracy!”


Priorytet VII
Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Rusza kolejny nabór wniosków na staże!

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. "Młodość w głowie – młodość w pracy!" z Poddziałania 7.2.1 PO KL realizowanego w latach 2014-2015. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 21. lipca 2014r. do 4. sierpnia 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: wrzesień br. Przewidywana liczba staży: 16.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

UWAGA: W ww. terminie przyjmowane będą wyłącznie wnioski o zorganizowanie stażu dla uczestników szkolenia pn. „Kelner – barman z językiem angielskim” (8 kobiet) oraz „Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)” (8 mężczyzn) – planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r. na okres do 6 miesięcy; preferowane stanowisko stażu – kelner, barman, spawacz.

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 65, 58.

Data dodania: 21 lipiec 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPUP w Żninie informuje, że pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy dodatkowe środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

W ramach programu przewidziano sfinansowanie nowych form wsparcia, takich jak bony szkoleniowe, na zasiedlenie oraz bony zatrudnieniowe. Łącznie programem objętych zostanie 10 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

Szczegółowe informacje o poszczególnych formach wsparcia pod nr telefonu (052) 303 10 64 oraz w zakładce Instrumenty Rynku Pracy -> Bony.

Druki do pobrania.

  • Bony zatrudnieniowe – realizacja umów od września 2014r.
  • Bony na zasiedlenie 
  • Bony szkoleniowe – wniosek zamieszony zostanie w późniejszym terminie, realizacja umów wrzesień - grudzień 2014r.

Wnioski należy składać do 08.08.2014r., decyduje kolejność złożonych wniosków.

Data dodania: 18 lipiec 2014
Drukuj
Nabór wniosków na staże

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT

"Rynek pracy bez barier”

Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. "Rynek pracy bez barier" realizowanego w latach 2014-2015. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 28  lipca 2014r. do  08 sierpnia 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: 01 września 2014r.  Przewidywana liczba staży: 21.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia   (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

UWAGA: W ww. terminie przyjmowane będą wyłącznie wnioski o zorganizowanie staży dla uczestników projektu .j osób w wieku do 25 r.ż i powyżej 55 r.ż, którzy ukończyli szkolenia: szkolenia pn. „Opiekun w ośrodku pomocy społecznej”  (9 kobiet) – planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r. okres do 6 miesięcy; preferowane stanowisko stażu – opiekun  w ośrodku pomocy społecznej, opiekun (…) oraz  „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego”  (6 kobiet oraz 6 mężczyzn) – planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r. na okres do 6 miesięcy; preferowane stanowisko stażu – sprzedawca, magazynier (…).

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków na staże dla uczestników szkoleń „Brukarz/konserwator zieleni” odbędzie się w terminie 25.08.2014r.—05.09.2014r. Planowany termin rozpoczęcia ww. staży: 01.10.2014r. okres do 6 miesięcy (9 mężczyzn).

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 59, 77.

Data dodania: 18 lipiec 2014
Drukuj


TOP