Dziś jest 23.09.2014 14:19:09
StartKontakt


Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza Pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. 

1. Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy od dnia 15.09.2014 r. do wyczerpania limitu środków finansowych.
(Urząd dysponuje limitem 38,1 tys.  zł., po wyczerpaniu środków odpowiednia informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości).

2. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, w tym m.in:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

3. Wysokość dofinansowania :
-80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika,
-100% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w przypadku mikroprzedsiębiorstw(zatrudniających do 9 osób), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

4. Wymagane dokumenty:
- „Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy” wraz z załącznikami.
Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na stronie www.pup.znin.pl lub w siedzibie Urzędu.

5. Kryteria oceny wniosków:
- celowość wnioskowanego kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy,
- prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami,
- wywiązywanie się wnioskodawców z warunków umów zawartych z tutejszym urzędem w latach 2013-2014,
- okres prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639).
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.). 

Szczegółowe informacje: Aneta Witucka, tel. 52 303 10 64 wew.77

Zapraszamy do współpracy

DRUKI DO POBRANIA:
- Wniosek
- Załącznik 1.1
- Załącznik 2.1
- Załącznik 2.2
Załącznik 2.3
Załącznik 2.4
Załącznik 2.5
Załącznik 3.1
Załącznik 3.2
Załącznik 3.3
 

Data dodania: 09 wrzesień 2014
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2014/2. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 23 wrzesień 2014
Drukuj
Informacja o zmianie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Obrazy: logotyp.png

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o zmianie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej”. Zmieniony regulamin dostępny jest w załączniku oraz w zakładce Projekty unijne.

ZAŁĄCZNIK:
Regulamin.

Data dodania: 19 wrzesień 2014
Drukuj
Informacja o naborze wniosków na staże - Projekt pn. "Pałucka piramida aktywizacji zawodowej"

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o zorganizowanie staży dla 8 zakwalifikowanych uczestników projektu pn. „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej”. Nabór odbywa się w terminie 22.09.2014r. – 24.09.2014r. Wnioski dostępne są w zakładce Druki

Data dodania: 19 wrzesień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPUP w Żninie informuje, że w dniach 17.09.2014r.–26.09.2014r.  będą przyjmowane wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Przewidywana liczba refundacji – ok. 5. Maksymalna kwota, o którą będzie mógł ubiegać się Wnioskodawca to 21.000 zł. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie tut. Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia oraz kryteriów obowiązujących  w tym zakresie udziela tutejszy Urząd, pokój nr 9, tel. 3031064 wew. 56.

Data dodania: 16 wrzesień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPUP w Żninie informuje, że we wrześniu 2014r. pozyskaliśmy środki z rezerwy ministra na realizację kolejnego programu dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji  na rynku pracy, spełniających co najmniej jedno z kryteriów określonych w art. 49,  Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj:

 • bezrobotnych do 30 roku życia
 • bezrobotnych długotrwale
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 • bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
 • bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
 • bezrobotnych niepełnosprawnych,

będących jednocześnie w II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c  ww. Ustawy (Dz.U z 2013 poz. 674 z późn. zm.). Pozyskana kwota w wysokości 488.500 zł pozwoli na zorganizowanie robót publicznych dla ok. 65 osób oraz  na zrefundowanie  pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 5 osób bezrobotnych. Planujemy uzyskać wysoką skuteczność zatrudnieniową – 100 %.

Data dodania: 16 wrzesień 2014
Drukuj
Działalność PUP w Żninie - sierpień 2014r.

Obrazy: informacja.jpgW  końcu sierpnia 2014r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie pozostawało 4756 osób bezrobotnych, wśród których kobiety stanowiły 60,70%. W porównaniu do końca lipca 2014r. liczba bezrobotnych zmalała o 42 osoby tj. o 0,9 %. W miesiącu sierpniu bieżącego roku w PUP w Żninie zarejestrowało się 408 osób bezrobotnych. W związku  z powyższym  w ramach przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skali w lipcu w ramach poszczególnych usług rynku pracy podjęto następujące działania:

1)      pośrednictwo pracy:

 • 190 wizyt w zakładach pracy – głównie z terenu Powiatu Żnińskiego;
 • 86 wolnych miejsc pracy w dyspozycji pośrednictwa pracy (najczęściej zgłaszane przez pracodawców oferty dotyczyły stanowisk: nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej, pomocnik stolarza, tokarz, frezer, operator maszyn pakujących);
 • odnotowano łącznie 1840 wizyt osób bezrobotnych.

 2)      poradnictwo i informacja zawodowa:

 • odnotowano 148 indywidualnych rozmów doradczych w celu pozyskania informacji  o sytuacji zawodowej bezrobotnego lub poszukującego pracy i ustaleniu potrzeby udzielenia dalszej pomocy;
 • udzielono 29 indywidualnych informacji zawodowych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy niezbędnych w procesie realizacji planów zawodowych;
  • zorganizowano 3 grupowe porady  zawodowe pt. „KANDYDAT-PRACOWNIK - jak radzić sobie w procesie rekrutacji?”, „rozmowa kwalifikacyjna”, „Zarzadzanie sobą podczas poruszania się po rynku pracy”.
 • zorganizowano 2 grupowe informacje zawodowe pt. „ABC rynku pracy” w których wzięło udział 12 osób bezrobotnych. Uczestników zajęć zapoznano z prawami i obowiązkami osoby bezrobotnej oraz omówiono instrumenty i usługi rynku pracy z uwzględnieniem aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.  Dodatkowo  w trakcie spotkań poinformowano o aktualnej sytuacji na rynku pracy w oparciu o dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie.
Data dodania: 15 wrzesień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpg

PUP w Żninie informuje, że wnioski na bony zatrudnieniowe realizowane ze środków rezerwy ministra w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, przyjmowane będą do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

W momencie zagospodarowania wszystkich środków, odpowiednia informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (052) 303 10 64 wew. 56 oraz w zakładce  Instrumenty Rynku Pracy -> Bony.

Druki do pobrania.
Bony zatrudnieniowe 

Data dodania: 12 wrzesień 2014
Drukuj
Dodatkowy nabór wniosków na staże

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT

"Rynek pracy bez barier”

Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1

Informujemy, że dodatkowy nabór wniosków na staże dla uczestników szkoleń „Brukarz/konserwator zieleni” odbędzie się w terminie 09.09.2014r.—12.09.2014r.  Planowany termin rozpoczęcia ww. staży: 01.10.2014r. okres do 6 miesięcy (9 mężczyzn)

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy oraz wyłącznie osoby do 25 roku życia oraz powyżej 55 roku życia.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 57, 65.

Pobierz wniosek.

Data dodania: 09 wrzesień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpg

PUP w Żninie informuje, że w sierpniu 2014r. pozyskaliśmy środki z rezerwy ministra na realizację programu dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniających co najmniej jedno z kryteriów określonych w art. 49 Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, będących jednocześnie w II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c  ww. Ustawy (Dz.U z 2013 poz. 674 z późn. zm.). Pozyskana kwota w wysokości 150.000 zł pozwoli na zorganizowanie robót publicznych dla ok. 20 osób. 

Za główny cel programu przyjęto zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Żninie znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, po 50 roku życia oraz osób do 30 roku życia. Realizacja programu umożliwi zastosowanie pakietu konkretnych działań adekwatnych dla ww. osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności w dotarciu do zatrudnienia takich jak pośrednictwo pracy, porady psychologiczne dla osób powyżej 50r. życia oraz organizacja robót publicznych. 

Data dodania: 08 wrzesień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPUP w Żninie informuje, że przedłużony został termin składania wniosków na bony zatrudnieniowe realizowane ze środków rezerwy ministra w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Wnioski należy składać do 12.09.2014r.

Szczegółowe informacje o poszczególnych formach wsparcia pod nr telefonu (052) 303 10 64 wew. 56
oraz w zakładce  Instrumenty Rynku Pracy -> Bony.

Druki do pobrania.

Data dodania: 03 wrzesień 2014
Drukuj


TOP