Dziś jest 05.07.2015 09:46:34
StartKontakt


Nabór na szkolenie "Kwalifikacja wstępna przyspieszona z bloku programowego C, C1,C+E,C1+E"

Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)"

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza na szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona z bloku programowego C, C1,C+E,C1+E”.

Zapisy na szkolenie wyłącznie osobiście w terminie: 06.07.2015 r. – 17.07.2015 r. – doradcy zawodowi w PUP w Żninie.

Zobacz więcej informacji. 

Druk zgłoszenia.

Data dodania: 02 lipiec 2015
Drukuj
Nabór na szkolenie "Sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego"

Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)"

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza na szkolenie Sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego”.

Zapisy na szkolenie wyłącznie osobiście w terminie: 06.07.2015 r. – 17.07.2015 r. – doradcy zawodowi  w PUP w Żninie.

Zobacz więcej informacji.

Druk zgłoszenia.

Data dodania: 02 lipiec 2015
Drukuj
Informacja

 Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje osoby bezrobotne o możliwości ubiegania się o przyznanie bonu na zasiedlenie. Wnioski o przyznanie bonu rozpatrywane będą na bieżąco do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I) finansowanego ze środków UE w ramach EFS (PO WER). Przewidywana liczba  bonów na zasiedlenie – 10 sztuk.

Bony skierowane są do osób młodych w wieku do 30 roku życia będących
w I lub II profilu
pomocy zgodnie z przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące do kategorii NEET (nie pracują nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach  mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji ww. formy wsparcia.

Bliższe informacje można uzyskać u doradcy klienta w siedzibie PUP  lub pod nr telefonu 52 30 31 064 wew. 58                       

Wniosek do pobrania

Data dodania: 02 lipiec 2015
Drukuj
Nabór na staże

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże   w ramach projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)realizowanego w ramach: Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracyOś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wnioski przyjmowane będą w okresie od 29 czerwca 2015r. do 3 lipca 2015r.  
W ramach projektu aktywizowane będą wyłącznie osoby do 30 roku życia należące do II profilu pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149), które należą do kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020.

Liczba miejsc stażu: około 20

Okres realizacji stażu: od lipca do listopada 2015r.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy planują przyjąć na staż osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawne, a także wnioski z deklaracją zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (wartość umowy musi być równa  lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia) na  okres 3 miesięcy.   

UWAGA! Zgodnie z założeniami realizacji ww. projektu wsparcie powinny otrzymać:
- osoby do25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji,
- osoby powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Zwracamy też Państwa uwagę na definicje, które są uwzględniane na potrzeby realizacji projektu:

Osoby długotrwale bezrobotne: osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy ( dotyczy osób do 25 roku życia) i osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy ( dotyczy osób powyżej 25 roku życia).

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne.

Osoba z kategorii NEET: osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
-nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
-nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
-nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Szczegółowe informacje można uzyskać siedzibie tut. Urzędu u doradców klienta lub pod numerem telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 64

Data dodania: 26 czerwiec 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPUP w Żninie ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie robót publicznych.
Ww. forma wsparcia skierowana jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, będących jednocześnie  w II profilu pomocy. Roboty publiczne zostaną zorganizowane w ramach środków Funduszu Pracy oraz dodatkowych środków pozyskanych z rezerwy Ministra. Realizacja nastąpi w okresie lipiec – grudzień 2015r. W ramach ww. formy planujemy zaktywizować ok. 50 osób, w tym 25 osób w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  w wieku 30 – 50 lat.

Wnioski na organizację robót publicznych mogą składać wszyscy uprawnieni Organizatorzy robót publicznych, określeni w art. 2 pkt 32 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (Dz.U. 2015, poz, 149 z póź. zm.), tj.:

  • powiat,
  • gminy,
  • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz opieki społecznej,
  • spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Preferowani będą Organizatorzy, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu robót publicznych na min. okres 3 miesięcy.

Termin składania wniosków: 29.06.2015r.- 03.07.2015r.

Wnioski złożone po terminie, niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone na niewłaściwym druku nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje: Magdalena Ogińska – Specjalista ds. programów, (052) 303-10-64 wew. 56

Druki do pobrania:

Wniosek roboty publiczne.

Data dodania: 26 czerwiec 2015
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2015/5. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 22 czerwiec 2015
Drukuj
Zakończenie realizacji projektu "Rynek pracy bez barier"

Obrazy: logotyp.png

W kwietniu br. zakończyliśmy realizację projektu pn. „Rynek pracy bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym było podniesienie aktywności zawodowo-społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 30 osób (15 kobiet oraz 15 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia zarejestrowanych w PUP w Żninie. Preferowanymi uczestnikami projektu były osoby: do 25 roku życia, powyżej 55 roku życia, korzystające  z pomocy OPS i długotrwale bezrobotne.  

Projekt ukończyło 31 osób (15 kobiet oraz 16 mężczyzn), natomiast 1 osoba (1 mężczyzna) przerwała udział w projekcie. Wszyscy uczestnicy zostali objęci poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy - 2 godziny dla każdego uczestnika projektu. Zorganizowano także 2 dniowe  warsztaty z zakresu poradnictwa psychologicznego (30 osób), a poza tym następujące szkolenia: z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych (dla 30 osób) - 36 godzin, „Opiekun w ośrodku pomocy społecznej” – (9 osób )- 150 godzin, „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego” – (12 osób) – 180 godzin oraz  „Brukarz/konserwator zieleni”– ( 9 osób) - 226 godzin. Wszyscy uczestnicy  projektu, którzy zakończyli etap szkoleniowy zostali skierowani na staże (na okres 6 miesięcy). Mieli też zapewniony bezpłatny udział w szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe.

Spośród 32 uczestników 19 osób podjęło zatrudnienie, w ramach umów o pracę/pracę tymczasową/robót publicznych po zakończonym udziale w projekcie a 14 osób dalej je kontynuuje natomiast  1 osoba  korzysta z prac społecznie użytecznych. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej został osiągnięty na poziomie 45,16% a koszt całkowity projektu to 354.970 zł.

Uczestnikom i pracodawcom serdecznie dziękujemy za udział i współpracę w realizacji zadania oraz  życzymy sukcesów zawodowych.

Data dodania: 03 czerwiec 2015
Drukuj
Informacja

PUP w Żninie informuje, że pozyskał dodatkowe środki na realizację programów finansowanych z rezerwy ministra na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Pierwszy z programów skierowany jest do osób bezrobotnych, będących  w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniających co najmniej jedno z kryteriów określonych w art. 49  Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (Dz.U. 2015, poz, 149), będących jednocześnie w II profilu pomocy. Pozyskane środki  w wysokości 213.500 zł pozwolą na zorganizowanie robót publicznych dla 10 osób bezrobotnych oraz staży dla 15 osób bezrobotnych.

Drugi z programów skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat,  będących w II profilu pomocy. W ramach przyznanych środków w wysokości 122.000 zł  planujemy zaktywizować 13 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Preferowani będą Organizatorzy, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu programu na min. okres 3 miesięcy.

Termin składania wniosków: 25.05.2015r.- 29.05.2015r.

Wnioski na organizację robót publicznych mogą składać wszyscy uprawnieni Organizatorzy robót publicznych, określeni w art. 2 pkt 32 ww. Ustawy, tj.:

  • powiat,
  • gminy,
  • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz opieki społecznej,
  • spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Wnioski złożone po terminie, niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone na niewłaściwym druku nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu lub pod numerem telefonu:

52/ 303-10-64 :

  • staż: wew. 73 (Katarzyna Słupecka, Jarosław Gwit)
  • roboty publiczne: wew.56 (Magdalena Ogińska)

Druki do pobrania:

Wniosek staż,
Wniosek roboty publiczne.

Data dodania: 22 maj 2015
Drukuj
Grant na telepracę

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje osoby bezrobotne o możliwości ubiegania się o przyznanie grantu na telepracę. Wnioski o przyznanie o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy przyjmowane są w terminie od 21.05.2015r. do 03.06.2015r. kwota grantu – max. 10 500,00 zł.

Druki wniosków są dostępne w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy. Bliższych informacji na temat przepisów dotyczących przyznawania grantu oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udzielają pracownicy tutejszego Urzędu (pokój nr 11, tel. 3031064 wew. 58).

Data dodania: 21 maj 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgDoradcy zawodowi z PUP w Żninie zapraszają do zapoznania się z Harmonogramem porad grupowych oraz Harmonogramem informacji grupowych zaplanowanych do realizacji w III kwartale 2015r. - zobacz.

Data dodania: 18 maj 2015
Drukuj
Informacje

Obrazy: informacja.jpgZapraszamy do udziału w projekcie, który zakłada wsparcie między innymi dla osób bezrobotnych. chcących rozpocząć własną działalność i otrzymać do 40.000,00 zł dotacji. Wnioski o dotacje mogą składać wszystkie osoby bezrobotne, które nie prowadziły dotacji w ciągu ostatnich trzech latach i nie będą korzystały z takich samych form wsparcia w innych projektach. Dodatkowe punkty dostaną osoby z wykształceniem wyższym i z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, zajęć lekcyjnych, kursów lub osoby zwolnione lub zagrożone zwolnieniem z Instytucji Sektora Oświata. Zamknięcie całej procedury naboru, przyjęcia biznes planów oraz sporządzenialisty rankingowej i wypłaty środków planowana jest do 30.06.2015r. Zobacz szczegóły. Pobierz formularz rekrytacyjny

Biuro Projektu:
KAI "INFO" ul. Szeroka 22/23; (wejście od ul. Podmurna 59/23); 87-100 Toruń

Data dodania: 11 maj 2015
Drukuj


TOP