Dziś jest 25.04.2014 04:49:25
StartKontakt
Zaproszenie

Obrazy: logotyp.png

Szanowni Państwo,

Starosta Żniński i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie zapraszają  Pracodawców oraz podmioty zainteresowane problematyką rynku pracy  do udziału w Powiatowych Targach Pracy w Żninie, które odbędą się 20 maja 2014r. w godz. 10.00 – 13.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, ul. Browarowa 14.

Nasza oferta skierowana jest do tych z Państwa, którzy chcieliby zaoferować wolne stanowiska pracy lub zamierzają zwiększyć zatrudnienie. Udział w Targach umożliwi Państwu pozyskanie do pracy osób zamierzających zmienić miejsce zatrudnienia, aktywnych bezrobotnych, absolwentów szkół średnich i wyższych, a także jest okazją do przedstawienia oferty praktycznej nauki zawodu  (dla uczniów i młodocianych pracowników), wymiany informacji między pracodawcami, promocji własnej firmy.

Udział w Targach zarówno dla wystawców jak i odwiedzających jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy wszystkich chętnych do zaprezentowania swojego przedsiębiorstwa. Zapewniamy stoiska wystawiennicze, gwarantujemy dobrą organizację i promocję imprezy (lokalne media;  www.ksztalcenie.znin.pl; www.pup.znin.pl).

Pliki do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy (należy złożyć do 05 maja 2014r. osobiście / pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Składowa 4, 88-400 Żnin lub faksem pod numer: 52 30 31 085 bądź zeskanowany formularz drogą elektroniczną na adres: tozn@praca.gov.pl lub dominika.malecka@pup-znin.home.pl )
 2. Regulamin Powiatowych Targów Pracy w Żninie.


Kontakt:

Agnieszka Małecka – Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1; tel. 52 30 31 100;
e-mail: a.malecka@znin.pl

Olga Berdysz – Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, ul. Składowa 4;  tel. 52 30 31 064;
e-mail: olga.berdysz@pup-znin.home.pl  

Dominika Małecka - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, ul. Składowa 4;  tel. 52 30 31 064;
e-mail: dominika.malecka@pup-znin.home.pl

Jarosław Ławiński – Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1; tel. 52 30 31 100;
e-mail: czk@znin.pl

Data dodania: 23 kwiecień 2014
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: informacja.jpgZaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej o wartości zamówienia poniżej 14.000 euro netto - "Spawanie metodą 135 i 141".

 

Zobacz:

Zaproszenie,
Wstępny harmonogram zajęć na szkoleniu,
Oferta szkoleniowa,
Program szkolenia

Data dodania: 24 kwiecień 2014
Drukuj
Szkolenie "Uprawnienia energetyczne eksploatacja do 1 kV"

Obrazy: logotyp.png

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza na szkolenie "Uprawnienia energetyczne eksploatacja Dd 1kV". Zapisy na szkolenie: 22.04.2014. – 05.05.2014. – doradcy zawodowi w PUP w Żninie. Zobacz wiecej informacji.

Data dodania: 23 kwiecień 2014
Drukuj
Nabór na projekt "MŁODOŚĆ W GŁOWIE - MŁODOŚĆ W PRACY!" Poddziałanie 7.2.1 PO KL

Obrazy: logotyp.png

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina, że w okresie od 16 kwietnia 2014r. do 30 kwietnia 2014r. prowadzony jest nabór do projektu pn. "Młodość w głowie – młodość w pracy!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wezmą udział 24 osoby bezrobotne (16 kobiet, 8 mężczyzn) do 30 roku życia zarejestrowane w tut. Urzędzie, w tym:
- 10 osób długotrwale bezrobotnych,
- 10 osób zamieszkujących tereny wiejskie,
- osoby legitymujące się wykształceniem maksymalnie średnim.

Wartość projektu wynosi: 304 095,92 PLN

Celem głównym projektu jest nabycie aktywności zawodowej i społecznej oraz umiejętności zawodowych przez 24 osoby (16 kobiet i 8 mężczyzn) do 30 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie w okresie od kwietnia 2014r. do marca 2015r.

Rodzaj oferowanego wsparcia:
- Poradnictwo zawodowe indywidualne i pośrednictwo pracy;
- Spotkanie z psychologiem;
- Konferencja na temat wolontariatu i ekonomii społecznej;
- Szkolenia zawodowe:

 • Kelner – barman z językiem angielskim;
 • Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń współpracujących;
 • Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141); 

- 6-miesięczne staże.

Wszyscy Uczestnicy zostaną objęci Indywidualnymi Planami Działania.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

BIURO PROJEKTU
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4
88-400 Żnin
tel. 52 30 31 064, w. 58

Proces rekrutacji do projektu:

16-30 kwietnia 2014r. – nabór kwestionariuszy rekrutacyjnych.
06-09 maja 2014r. – rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.

DO POBRANIA:
REGULAMIN
FORMULARZ REKRUTACYJNY
DEKLARACJA PRACODAWCY
PLAKAT

Data dodania: 23 kwiecień 2014
Drukuj
Projekt "Rynek pracy bez barier"

Obrazy: informacja.jpg

PROJEKT
"Rynek pracy bez barier”

Priorytet VII
Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że w okresie od 1 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r. realizowany będzie projekt pn. "Rynek pracy bez barier” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie weźmie udział 30 osób bezrobotnych (15 kobiet, 15 mężczyzn) w wieku do 25 roku życia (14 osób) oraz w wieku powyżej 55 roku życia ( 16 osób) z terenu Powiatu Żnińskiego, zarejestrowanych w tut. Urzędzie, w tym co najmniej:

- 15 osób długotrwale bezrobotnych,
- 10 osób zamieszkujących tereny wiejskie.

 Wartość projektu wynosi:  370.229,04 PLN

Cel główny projektu: Podniesienie aktywności zawodowo-społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 30 osób (15 kobiet oraz 15 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia zarejestrowanych w PUP w Żninie, z terenu Powiatu Żnińskiego, w okresie od 1 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r.

Rodzaj oferowanego wsparcia:
- Poradnictwo zawodowe indywidualne i pośrednictwo pracy;
- Poradnictwo psychologiczne;
- Szkolenia zawodowe:

 • Szkolenie z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych (30 osób-wszyscy uczestnicy projektu) - 36 godzin;
 • Szkolenie „Opiekun w ośrodku pomocy społecznej” – (9 osób ) - 150 godzin;
 • Szkolenie „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego” – (12 osób) –180 godzin;
 • Szkolenie Brukarz/konserwator zieleni” – (9 osób) - 226 godzin;

- Staże: (do 6 miesięcy) Objęci nimi  zostaną wszyscy uczestnicy projektu po zakończeniu etapu szkoleniowego.

Zapewniamy:
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
Stypendia szkoleniowe,
Stypendia stażowe.

 

Proces rekrutacji do projektu:

I Etap
05-09.05.2014r. Spotkania informacyjne dot. realizacji projektu we wszystkich gminach Powiatu Żnińskiego.

II Etap
12.05.2014r.-23.05.2014r. – nabór formularzy rekrutacyjnych.

III Etap
02-06.06.2014r. – rozmowa z Komisją Rekrutacyjną wybór uczestników projektu.

IV Etap
09.06-20.06.2014r. –  indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym (1 godz./osoba) oraz – indywidualne rozmowy pośrednikiem pracy (1 godz./osoba). 

V Etap
23.06.2014r.-04.07.2014r. – 2 – dniowe (4 godzinne) spotkania grupowe (15 osób –grupa) z psychologiem. 

VI Etap
07.07.2014r.-14.07.2014r. Szkolenie z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych ( dla 30 osób). 

VII Etap
16.07.2014r. - 27.08.2014r. Szkolenie  „Opiekun  w ośrodku pomocy społecznej”.
16.07.2014r.-22.08.2014r. Szkolenie  „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka widłowego”.
16.07.2014r.-10.09.2014r. Szkolenie  „Brukarz/konserwator zieleni”.

VIII Etap  
Od 01.09.2014r. Staże (do 6 m-cy) dla 21 osób.
Od 01.10.2014r. Staże (do 6 m-cy) dla 9 osób.

IX Etap
03/04.2015r.- indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym(1 godz./osoba) oraz – indywidualne rozmowy z pośrednikiem pracy (1 godz./osoba).

 

Wszyscy Uczestnicy zostaną objęci Indywidualnymi Planami Działania.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

BIURO PROJEKTU
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4
88-400 Żnin
tel. 52 30 31 064, w. 52

Data dodania: 23 kwiecień 2014
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: logotyp.png

W związku z realizacją projektu pn. „Rynek pracy bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach szacowania kosztów szkoleń grupowych pn.

 1. „Szkolenie z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych”
 2. „Opiekun w ośrodku pomocy społecznej”;
 3. „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego”;
 4. „Brukarz/konserwator zieleni”.

Oferty należy złożyć do dn. 30.04.2014r. do godziny 15.30 osobiście, za pośrednictwem poczty w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: tozn@praca.gov.pl).

Załącznik:
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Data dodania: 23 kwiecień 2014
Drukuj
Powiatowe Targi Pracy w Żninie

Starostwo Powiatowe w Żninie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zapraszają na Powiatowe Targi Pracy, które odbędą się 20 maja 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie - zobacz szczegóły.

Data dodania: 22 kwiecień 2014
Drukuj
Rozeznanie cenowe szkoleń

Obrazy: logotyp.png

W związku z realizacją projektu pn. „Młodość w głowie – młodość w pracy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach szacowania kosztów szkoleń grupowych pn. 

 1. „Kelner – barman z językiem angielskim”;
 2. „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń współpracujących”;
 3. „Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)”.

Oferty należy złożyć do dn. 30.04.2014r. do godziny 14.00 osobiście, za pośrednictwem poczty w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: tozn@praca.gov.pl).

Załącznik:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Data dodania: 14 kwiecień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: logotyp.png
Dnia 11.04.2014r. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy – Szukam Pracy organizowane przez Klub Pracy - realizowane w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL – Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy” - zakończyło 14 osób. W czasie pierwszych dwóch tygodni szkolenia uczestniczki zdobywały wiedzę i umiejętności z zakresu poszukiwania pracy - na temat bilansu predyspozycji zawodowych, analizy lokalnego rynku pracy, form zatrudnienia, dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej, edukacji dla rynku pracy, itd. W czasie trzeciego tygodnia uczestniczki podejmowały aktywne działania w zakresie poszukiwania zatrudnienia – dostarczały dokumenty aplikacyjne do pracodawców, brały udział w spotkaniach osobistych z pracodawcami, uczestniczyły w rozmowach kwalifikacyjnych; ćwiczyły w praktyce umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy.

Naszym Klubowiczkom życzymy powodzenia, a pracodawcom, którzy wykazali się życzliwością i umożliwili naszym uczestniczkom realizowanie wyznaczonych w ramach programu szkolenia zadań – dziękujemy.

 

Fot: Uczestniczki szkolenia w czasie ćwiczeń warsztatowych.

Data dodania: 14 kwiecień 2014
Drukuj
Nowy projekt "MŁODOŚĆ W GŁOWIE - MŁODOŚĆ W PRACY!" Poddziałanie 7.2.1 PO KL

Obrazy: logotyp.png

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 31 marca 2015r. realizowany będzie projekt pn. "Młodość w głowie – młodość w pracy!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wezmą udział 24 osoby bezrobotne (16 kobiet, 8 mężczyzn) do 30 roku życia zarejestrowane w tut. Urzędzie, w tym:
- 10 osób długotrwale bezrobotnych,
- 10 osób zamieszkujących tereny wiejskie,
- osoby legitymujące się wykształceniem maksymalnie średnim.

Wartość projektu wynosi: 304 095,92 PLN

Celem głównym projektu jest nabycie aktywności zawodowej i społecznej oraz umiejętności zawodowych przez 24 osoby (16 kobiet i 8 mężczyzn) do 30 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie w okresie od kwietnia 2014r. do marca 2015r.

Rodzaj oferowanego wsparcia:
- Poradnictwo zawodowe indywidualne i pośrednictwo pracy;
- Spotkanie z psychologiem;
- Konferencja na temat wolontariatu i ekonomii społecznej;
- Szkolenia zawodowe:

 • Kelner – barman z językiem angielskim;
 • Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń współpracujących;
 • Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141); 

- 6-miesięczne staże.

Wszyscy Uczestnicy zostaną objęci Indywidualnymi Planami Działania.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

BIURO PROJEKTU
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4
88-400 Żnin
tel. 52 30 31 064, w. 58

Proces rekrutacji do projektu:

16-30 kwietnia 2014r. – nabór kwestionariuszy rekrutacyjnych.
06-09 maja 2014r. – rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.

DO POBRANIA:
REGULAMIN
FORMULARZ REKRUTACYJNY
DEKLARACJA PRACODAWCY
PLAKAT

Data dodania: 14 kwiecień 2014
Drukuj
Rekrutacja do projektu

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza dodatkowy nabór do projektu „Od zwolnienia do samozatrudnienia!”. Projekt adresowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim.

Termin składania dokumentów: 01-15 kwietnia 2014 r.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne i projektowe znajdują się na stronie www.odzwolnienia.firs.org.pl

Data dodania: 11 kwiecień 2014
Drukuj


TOP