Dziś jest 10.10.2015 14:28:09
StartKontakt


Nabór wniosków na staże zakończony

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że nabór wniosków na realizację staży w ramach  Funduszu Pracy został zamknięty z powodu zagospodarowania limitu środków finansowych przeznaczonych na tę formę w bieżącym roku.

Data dodania: 07 październik 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy kategorii newsów: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego będą przyjmowane w terminie od 05.10.2015r. do 14.10.2015r. Maksymalna kwota, o którą będzie mógł ubiegać się Wnioskodawca to 22.000 zł., liczba refundacji - ok. 6. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie tut. Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udziela pracownik tut. Urzędu – Pani Dominika Małecka, pokój nr 10, tel. 523031064 wew. 63

Data dodania: 02 październik 2015
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: informacja.jpg

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej z zakresu: „Diagnosta samochodowy". Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż 19.10.2015r.

Załączniki:
Zaproszenie do złozenia oferty szkoleniowej,
Oferta szkoleniowa,
Program szkolenia,
Harmonogram wstępny.

Data dodania: 02 październik 2015
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: informacja.jpg

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej z zakresu: „Prawo jazdy kat. C". Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż 19.10.2015r.

Załączniki:
Zaproszenie do złozenia oferty szkoleniowej,
Oferta szkoleniowa,
Program szkolenia,
Harmonogram wstępny.

Data dodania: 02 październik 2015
Drukuj
Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o przedłużeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 14.10.2015 r.

Liczba dotacji: ok. 33, kwota dotacji: 22000 zł.

W ramach projektu aktywizowane będą wyłącznie osoby bezrobotne po 30 roku życia, którym ustalono I lub II profil pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149 z późn. zm.). Ponadto osoby te muszą należeć co najmniej do jednej z niżej wymienionych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres

  ponad 12 miesięcy),

- osoby o niskich kwalifikacjach tj. posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,

   zawodowe, średnie (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, liceum uzupełniające, technikum uzupełniające).

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia i niepełnosprawnych.

Rekrutacja do projektu będzie odbywała się zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn,  niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pup.znin.pl. (zakładka Druki do pobrania) oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat przepisów dotyczących przyznawania dotacji oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udzielają pracownicy tutejszego Urzędu (pokój nr 10, tel. 3031064 wew. 60).

Data dodania: 02 październik 2015
Drukuj
Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)", Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wnioski będą przyjmowane od dnia 05.10.2015r. do dnia 14.10.2015r.

Liczba dotacji: ok. 6,  kwota dotacji: 22000 zł.

W ramach projektu aktywizowane będą wyłącznie osoby do 30 roku życia, którym ustalono  I lub II profil pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149 z późn. zm.) oraz należą do kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawnych.

Zwracamy też Państwa uwagę na definicje, które są uwzględniane na potrzeby realizacji projektu:

Osoba z kategorii NEET: osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
-nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
-nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
-nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Osoby długotrwale bezrobotne: osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (dotyczy osób do 25 roku życia) i osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (dotyczy osób powyżej 25 roku życia).

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, liceum uzupełniające, technikum uzupełniające).

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pup.znin.pl. (zakładka Druki do pobrania) oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat przepisów dotyczących przyznawania dotacji oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udzielają pracownicy tutejszego Urzędu (pokój nr 10, tel. 3031064 wew. 60).

Data dodania: 02 październik 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpg

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt "Powrót na rynek pracy IV - czas na nowy start"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Poddziałanie 8.1.2 "Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie".

            Projekt skierowany jest do osób z województwa kujawsko - pomorskiego, które utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i są zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracę. Do projektu kwalifikują się osoby u których zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło po 30.04.2015 r.

Zobacz szczegóły.

Data dodania: 01 październik 2015
Drukuj
Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o przedłużeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 02.10.2015r.

Liczba dotacji: ok. 33, kwota dotacji: 22000 zł.

W ramach projektu aktywizowane będą wyłącznie osoby bezrobotne po 30 roku życia, którym ustalono I lub II profil pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149 z późn. zm.). Ponadto osoby te muszą należeć co najmniej do jednej z niżej wymienionych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okresponad 12 miesięcy,
- osoby o niskich kwalifikacjach tj. posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, liceum uzupełniające, technikum uzupełniające).

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia i niepełnosprawnych.
Rekrutacja do projektu będzie odbywała się zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Druki wniosków są dostępne w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się  z kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat przepisów dotyczących przyznawania dotacji oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udzielają pracownicy tutejszego Urzędu (pokój nr 10, tel. 3031064 wew. 60).

Data dodania: 25 wrzesień 2015
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej z zakresu: „Operator koparko-ładowarki". Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż 07.10.2015r.

Załączniki:
Zaproszenie do złozenia oferty szkoleniowej,
Oferta szkoleniowa,
Program szkolenia,
Harmonogram wstępny.

Data dodania: 24 wrzesień 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Integracja społeczna osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Żninie w Powiecie Żnińskim w 2015r." - zobacz.

Data dodania: 17 wrzesień 2015
Drukuj
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. programów - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej – Dziale Instrumentów Rynku Pracy. Zobacz szczegóły.

Data dodania: 16 wrzesień 2015
Drukuj


TOP