Dziś jest 28.02.2015 02:52:51
StartKontakt


Informacja

Obrazy: informacja.jpgDoradcy zawodowi z PUP w Żninie zapraszają do zapoznania się z Harmonogramem porad grupowych oraz Harmonogramem informacji grupowych zaplanowanych do realizacji w II kwartale 2015r. zobacz.

Data dodania: 27 luty 2015
Drukuj
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. programów - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej – Dziale Instrumentów Rynku Pracy. Zobacz szczegóły.

Data dodania: 25 luty 2015
Drukuj
Kryteria realizacji instrumentów rynku pracy w 2015 roku

Obrazy: informacja.jpg Kryteria realizacji instrumentów rynku pracy w 2015 roku - zobacz

Data dodania: 17 luty 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że wnioski na poniższe formy aktywizacji zawodowej są do pobrania w zakładce Druki do pobrania: 

- zorganizowanie robót publicznych,
- zorganizowanie prac interwencyjnych,
- zorganizowanie stażu,
- szkolenie w ramach trójstronnych umów szkoleniowych,
- refundację kosztów egzaminu, uzyskania licencji,
- prace społecznie użyteczne,
- KFS,
- bony na zasiedlenie,
- bony zatrudnieniowe,
- bony szkoleniowe,
- bony stażowe.

 Natomiast wnioski na:

 - świadczenia aktywizacyjne,
- refundacja składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienia po raz pierwszy,
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
- szkolenie w trybie indywidualnym można będzie pobrać ze strony internetowej Urzędu po 1 marca 2015r.

 

Harmonogram składania wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

Forma wsparcia 

Terminy składania wniosków
w 2015r.

Staż zawodowy 

w trybie cyklicznym

Prace interwencyjne *

w trybie ciągłym

Roboty publiczne *

w trybie ciągłym

Szkolenia indywidualne *

w trybie ciągłym

Prace społecznie użyteczne

w trybie ciągłym

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

w trybie cyklicznym

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

w trybie cyklicznym 

Program Aktywizacja i Integracja

w trybie cyklicznym

Bony*

w trybie ciągłym

Grant na telepracę

w trybie cyklicznym

Świadczenie aktywizacyjne*

w trybie ciągłym

Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienia po raz pierwszy*

w trybie ciągłym

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia*

w trybie ciągłym

*Wnioski przyjmowane będą do czasu wyczerpania środków finansowych

Data dodania: 17 luty 2015
Drukuj
Działalność PUP w Żninie - styczeń 2015r.

Obrazy: informacja.jpgW końcu stycznia 2015r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie pozostawało 5070 osób bezrobotnych, wśród których kobiety stanowiły 56,90%. W porównaniu do końca grudnia 2014r. liczba bezrobotnych wzrosła o 246 osób tj. o 5,1%. W miesiącu styczniu bieżącego roku w PUP  w Żninie zarejestrowały się 673 osoby bezrobotne. W związku  z powyższym  w ramach przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skali w styczniu w ramach poszczególnych usług rynku pracy podjęto następujące działania:

1)      pośrednictwo pracy:

  • 115 wizyt w zakładach pracy – głównie z terenu Powiatu Żnińskiego;
  • 57 wolnych miejsc pracy w dyspozycji pośrednictwa pracy (najczęściej zgłaszane przezpracodawców oferty dotyczyły stanowisk: sprzedawca, kierowca autobusu, spawacz);
  • odnotowano łącznie 3106 wizyt osób bezrobotnych.

 

 2)      poradnictwo i informacja zawodowa:

  • udzielono 30 indywidualnych informacji zawodowych osobom bezrobotnymi poszukującym pracy niezbędnych w procesie realizacji planów zawodowych;
  • zorganizowano 5 grupowych porad  zawodowych pt. „Bądź aktywny na rynku pracy -metody poszukiwania pracy”, „Aktywnie szukam pracy”, „Rozmowa kwalifikacyjna”, „Dokumenty aplikacyjne – wizytówka zawodowa” oraz „Moje miejsce na rynku pracy”;
  • zorganizowano 4 grupowe informacje zawodowe pt. „ABC rynku pracy”, podczas których uczestników zajęć zapoznano z prawami i obowiązkami osoby bezrobotnej oraz omówiono instrumenty i usługi rynku pracy z uwzględnieniem aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.  Dodatkowo  w trakcie spotkania poinformowano  o aktualnej sytuacji na rynku pracy w oparciu o dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. W spotkaniach uczestniczyło 55 osób bezrobotnych.
Data dodania: 13 luty 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT
"Pałucka piramida aktywizacji zawodowej”
Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na staż organizowanych dla osób zakwalifikowanych w wyniku dodatkowego naboru do projektu pn. „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej”. Nabór potrwa od 12.02.2015r.

Załączniki:
Wniosek na staż

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64.

Data dodania: 12 luty 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy.

Liczba miejsc stażu: ok. 70

Termin składania wniosków: 09.02.2015r.- 24.02.2015r.

Preferowani będą organizatorzy, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po odbytym stażu na min. okres 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do pobrania:
- Kryteria
- Wniosek 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu (pokój numer 2)
lub pod numerem telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 73 (p. Katarzyna Słupecka, p. Jarosław Gwit)

Data dodania: 05 luty 2015
Drukuj
Dodatkowy nabór "Pałucka piramida aktywizacji zawodowej"

 

 Obrazy: logotyp.png

PROJEKT
"Pałucka piramida aktywizacji zawodowej”
Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

W związku z powstałymi oszczędnościami w projekcie pn. „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” ogłasza się dodatkowy nabór kwestionariuszy do projektu. W projekcie mogą wziąć udział zarejestrowane osoby bezrobotne, którym ustalono II profil pomocy. Preferowane osoby: długotrwale bezrobotni, zamieszkali na wsi, bez kwalifikacji, do 25 r.ż., powyżej 50 r.ż., posiadające deklarację zatrudnienia od pracodawcy. Kwestionariusze można składać w dniu 04.02.2015r.

Załączniki:
Kwestionariusz rekrutacyjny
Regulamin

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64.

Data dodania: 03 luty 2015
Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o zamiarze zorganizowania szkolenia pn. „Animator kultury” w ramach projektu pn. Młodość w głowie – młodość w pracy! z Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane przedsięwzięcie zakłada aktywizację grupę 3 osób do 30 roku życia z terenu Powiatu Żnińskiego. - zobacz szczegóły.

Ze względu na obowiązujące nas terminy prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej i udzielenie odpowiedzi do 06.02.2015r. za co z góry dziękujemy.

Data dodania: 03 luty 2015
Drukuj
Rozliczenia roczne PIT 11 dla osób z terenu Miasta i Gminy Barcin

Obrazy: informacja.jpgRozliczenia roczne PIT 11 dla osób z terenu Miasta i Gminy Barcin pobierających świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w 2014 r. będą wydawane w Urzędzie  Miasta i Gminy w Barcinie w dniach od 04.02.2015 r. do 05.02.2015 r, w godzinach od 08:00 do 11:00.

Data dodania: 02 luty 2015
Drukuj
IV NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje osoby bezrobotne zamierzające uzyskać środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” o IV naborze formularzy rekrutacyjnych w terminie od 03.02.2015r. do 17.02.2015r. Wysokość dofinansowania to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 22000 zł).

    Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, który zawiera m.in. wymagania stawiane uczestnikom projektu oraz zasady naboru i oceny formularzy rekrutacyjnych.

     Dokumentacja projektowa, w tym druki formularzy rekrutacyjnych, jest dostępna na stronie internetowej tutejszego Urzędu (Dotacje na firmę) lub w siedzibie Urzędu (I piętro, pokój nr 10).

Data dodania: 29 styczeń 2015
Drukuj


TOP