Dziś jest 05.09.2015 09:41:37
StartKontakt


Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej z zakresu: „Palacz CO". Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż 21.09.2015r.

Załączniki:
Zaproszenie do złozenia oferty szkoleniowej,
Oferta szkoleniowa,
Program szkolenia,
Harmonogram wstępny.

Data dodania: 03 wrzesień 2015
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej z zakresu: „Operator wózka jezdniowego". Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż 15.09.2015r.

Załączniki:
Zaproszenie do złozenia oferty szkoleniowej,
Oferta szkoleniowa,
Program szkolenia,
Harmonogram wstępny.

Data dodania: 01 wrzesień 2015
Drukuj
Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)", Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 31 sierpnia 2015r. do 11 września 2015r.  
Liczba dotacji: ok. 15,  kwota dotacji: 22000 zł.

W ramach projektu aktywizowane będą wyłącznie osoby do 30 roku życia, którym ustalono  I lub II profil pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149 z późn. zm.) oraz należą do kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawnych.

Zwracamy też Państwa uwagę na definicje, które są uwzględniane na potrzeby realizacji projektu:

Osoba z kategorii NEET: osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
-nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
-nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
-nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Osoby długotrwale bezrobotne: osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad  6 miesięcy ( dotyczy osób do 25 roku życia) i osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy ( dotyczy osób powyżej 25 roku życia).

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne.

Druki wniosków są dostępne w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się   z kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat przepisów dotyczących przyznawania dotacji oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udzielają pracownicy tutejszego Urzędu (pokój nr 10, tel. 3031064 wew. 60).

Data dodania: 26 sierpień 2015
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2015/6. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 24 sierpień 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na roboty publiczne. Forma wsparcia skierowana jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, będących jednocześnie w II profilu pomocy.  Realizacja robót publicznych nastąpi w okresie wrzesień – grudzień 2015r. Preferowani będą Organizatorzy, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu robót publicznych na okres min. 3 miesięcy.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 24 sierpnia 2015r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację ww. formy.

Wnioski na organizację robót publicznych mogą składać wszyscy uprawnieni Organizatorzy robót publicznych, określeni w art. 2 pkt 32 Ustawy o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (Dz.U. 2015, poz, 149 z póź. zm.), tj.:

  • powiat,
  • gminy,
  • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz opieki społecznej,
  • spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane  ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu lub pod numerem telefonu:
52/ 303-10-64 wew.56 (Magdalena Ogińska)

Druk do pobrania
Wniosek roboty publiczne

Data dodania: 21 sierpień 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego będą przyjmowane w terminie od 24.08.2015r. do 02.09.2015r. Maksymalna kwota, o którą będzie mógł ubiegać się Wnioskodawca to 22.000 zł. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie tut. Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udziela pracownik tut. Urzędu – Pani Marzena Różańska, pokój nr 9, tel. (52) 3031064 wew. 56.

Data dodania: 20 sierpień 2015
Drukuj
Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej

Obrazy: informacja.jpgOgłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2015r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy

Data dodania: 19 sierpień 2015
Drukuj
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) 2015

Obrazy: informacja.jpgDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie działając z upoważnienia Starosty Żnińskiego ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w 2015r. zadania publicznego z zakresu integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Załączniki:

Data dodania: 19 sierpień 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgDoradcy zawodowi z PUP w Żninie zapraszają do zapoznania się z Harmonogramem porad grupowych oraz Harmonogramem informacji grupowych zaplanowanych do realizacji w IV kwartale 2015r. - zobacz.

Data dodania: 19 sierpień 2015
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej z zakresu: „Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki".  Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż 01.09.2015r.

Załączniki:
Zaproszenie do złozenia oferty szkoleniowej,
Oferta szkoleniowa,
Program szkolenia
Harmonogram wstępny.

Data dodania: 18 sierpień 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgInformacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Intergracja społeczna osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywzacja i Integracja (PAI) realizowanym przez Powiadowych Urząd Pracy w Żninie w Powiecie Żnińskim w 2015r." - zobacz szczegóły.

Data dodania: 18 sierpień 2015
Drukuj


TOP