Dziś jest 02.08.2015 02:12:40
StartKontakt


Nabór wniosków na staże - przedłużenie terminu

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

tel.52 303 10 64, fax. 52 303 10 85, e-mail: tozn@praca.gov.pl


 

 UWAGA!

 

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru wniosków na staż w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (I) realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8.Aktywni na rynku pracy, działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Wnioski przyjmowane będą do 07.08.2015r. 

Planowany termin rozpoczęcia staży: sierpień/wrzesień 2015r.  

Data dodania: 31 lipiec 2015
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej z zakresu: „Język migowy - poziom elementarny".  Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż 12.08.2015r.

Załączniki:

   Zaproszenie do złozenia oferty szkoleniowej,

   Oferta szkoleniowa,

   Program szkolenia

   Harmonogram wstępny.

Data dodania: 31 lipiec 2015
Drukuj
Zakończenie realizacji projektu "Razem do przodu - ruszamy do pracy!"

Obrazy: logotyp.png

W czerwcu br. zakończyliśmy realizację projektu pn. „Razem do przodu-ruszamy do pracy!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracyCelem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie.

W okresie od 01.09.2014r. do 30.06.2015r.  w  projekcie wzięły udział 32 osoby bezrobotne. Ostatecznie projekt ukończyło 30 osób (15 kobiet oraz 15 mężczyzn), natomiast 2 osoby (2 mężczyzn) przerwały udział w projekcie. Wszyscy uczestnicy zostali objęci poradnictwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy. Zorganizowano także szkolenia zawodowe: „Grafika komputerowa” (6 osób ) oraz „Nowoczesne wykańczanie wnętrz w budownictwie” (8 osób). W trakcie szkoleń uczestnikom przysługiwało stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Wszyscy uczestnicy  projektu zostali skierowani na staże (na okres maksymalnie 5 miesięcy).

Spośród 32 uczestników projektu 23 osoby podjęły zatrudnienie w ramach umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej został osiągnięty na poziomie 71,88%. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 230.694,68 zł. 

Uczestnikom i pracodawcom serdecznie dziękujemy za udział i współpracę w realizacji zadania oraz  życzymy sukcesów zawodowych.

Data dodania: 30 lipiec 2015
Drukuj
Informacja

 Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje osoby bezrobotne o możliwości ubiegania się o przyznanie bonu na zasiedlenie. Wnioski o przyznanie bonu rozpatrywane będą na bieżąco do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I) finansowanego ze środków UE w ramach EFS (PO WER). Przewidywana liczba  bonów na zasiedlenie – 10 sztuk.

Bony skierowane są do osób młodych w wieku do 30 roku życia będących 
w I lub II profilu
 pomocy zgodnie z przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące do kategorii NEET (nie pracują nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach  mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji ww. formy wsparcia.

Bliższe informacje można uzyskać u doradcy klienta w siedzibie PUP  lub pod nr telefonu 52 30 31 064 wew. 58                       

Wniosek do pobrania

Data dodania: 29 lipiec 2015
Drukuj
Zmiana terminu naboru "Kwalifikacja wstępna przyspieszona z bloku programowego C, C1,C+E,C1+E"

Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)"

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza na szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona z bloku programowego C, C1,C+E,C1+E”.

Zapisy na szkolenie wyłącznie osobiście w terminie: 06.07.2015 r. – 04.08.2015 r. – doradcy zawodowi w PUP w Żninie.

Zobacz więcej informacji. 

Druk zgłoszenia.

Data dodania: 24 lipiec 2015
Drukuj
Nabór wniosków na staże


Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (I)”  realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8.Aktywni na rynku pracy, działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Wnioski przyjmowane będą w okresie od 21  lipca  2015r. do  31 lipca 2015r. 

Proces rekrutacji uwzględniać będzie w szczególności kryteria dostępu projektu t.j osoby niepełnosprawne oraz po 50 roku życia.

Udział w projekcie wezmą osoby spełniające następujące kryteria: wiek ponad 30 lat oraz przynależność do jednej z niżej wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja do projektu będzie odbywała się zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn,  niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na okres min. 3 miesięcy, a w przypadku umowy cywilnoprawnej – wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, okres min. 3 miesięcy

Planowany termin rozpoczęcia staży: sierpień/wrzesień 2015r. 

Pobierz wniosek.

Data dodania: 20 lipiec 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPolskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy prowadzi  nabór do projektów „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” i „Powrót na rynek pracy IV - czas na nowy start" w ramach POKL, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Poddziałanie 8.1.2 "Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie".

Projekt ma charakter szkoleniowy i skierowany jest do osób z województwa kujawsko - pomorskiego, które utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (po 28.02.2015) i są zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. 

Zobacz szczegóły.

Data dodania: 14 lipiec 2015
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej z zakresu: „Prawo jazdy kat. C”.  Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż 22.07.2015r.

Załączniki:
Zaproszenie do złozenia oferty szkoleniowej,
Oferta szkoleniowa,
Program szkolenia
Harmonogram wstępny.

Data dodania: 14 lipiec 2015
Drukuj
Zmiana terminu naboru na szkolenie "Sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego"
Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)"

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza na szkolenie Sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego”.

Zapisy na szkolenie wyłącznie osobiście w terminie: 06.07.2015 r. – 24.07.2015 r. – doradcy zawodowi  w PUP w Żninie.

Zobacz więcej informacji.

Druk zgłoszenia.

Data dodania: 14 lipiec 2015
Drukuj
Zmiana terminu naboru "Kwalifikacja wstępna przyspieszona z bloku programowego C, C1,C+E,C1+E"

Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)"

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza na szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona z bloku programowego C, C1,C+E,C1+E”.

Zapisy na szkolenie wyłącznie osobiście w terminie: 06.07.2015 r. – 24.07.2015 r. – doradcy zawodowi w PUP w Żninie.

Zobacz więcej informacji. 

Druk zgłoszenia.

Data dodania: 14 lipiec 2015
Drukuj
Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej

Obrazy: informacja.jpgOgłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2015r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy

Data dodania: 14 lipiec 2015
Drukuj


TOP